Rusztowania

Montażysta rusztowań budowlano - montażowych

 

Obowiązek uzyskania prawidłowych uprawnień w zakresie montażu rusztowań regulują następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
  • Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, drogowych, budowlanych (Dz.U.01.118.1263)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające w/w Rozp. Min. Gosp.

 

Na podstawie decyzji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie CENTRUM SZKOLEŃ - Inżynieria spełnia wszystkie kryteria do przeprowadzania szkoleń z zakresu "Montażu i demontażu rusztowań budowlano - montażowych metalowych".

 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzimy w siedzibie naszej firmy.

 

Kandydat na montażystę musi spełniać następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią
  • posiadać wykształcenie minimum podstawowe
  • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty - demontażysty rusztowań

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Absolwenci po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują książkę operatora/montażysty - demontażysty oraz certyfikat wydany przez w/wym. Instytucję.